Home| Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Door onze site te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Er zijn mogelijk nog andere voorwaarden die op u van toepassing zijn

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

Ons privacybeleid

Ons beleid voor acceptabel gebruik, waarin het toegestane en verboden gebruik van onze site wordt uiteengezet. Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

Ons Cookiebeleid, waarin informatie wordt gegeven over de cookies op onze site.

Als u goederen via onze site koopt, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing van Verkoop is van toepassing op de verkopen.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Elke keer dat u onze site wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Het kan zijn dat wij wijzigingen aanbrengen op onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

Wij kunnen onze site opschorten of intrekken

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken. Wij zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van een eventuele opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze site, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

Wij kunnen deze Overeenkomst aan iemand anders overdragen

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie . Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen ervoor zorgen dat de overdracht uw rechten uit hoofde van het contract niet aantast.

Onze site is voor gebruikers over de hele wereld.

Wij beweren niet dat de inhoud die beschikbaar is op of via onze site geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties dan Engeland.

U moet uw accountgegevens veilig bewaren

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander stukje informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail of telefonisch via onze klantenservice.

Hoe u materiaal op onze site kunt gebruiken

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze site voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op de informatie op deze site

De inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of ervan afziet op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of actueel is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij linken

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u daarvan kunt verkrijgen.

Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Door gebruikers gegenereerde inhoud wordt door ons niet goedgekeurd

Deze website kan informatie en materiaal bevatten dat door andere gebruikers van de site is geüpload, inclusief naar bulletinboards en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De standpunten van andere gebruikers op onze site vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

Hoe u kunt klagen over inhoud die door andere gebruikers is geüpload

Als u een klacht wilt indienen over inhoud die door andere gebruikers is geüpload, kunt u contact met ons opnemen.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van producten aan u, die worden uiteengezet in onze Verkoopvoorwaarden.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

gebruik of onvermogen om onze site te gebruiken; of

gebruik van of vertrouwen op de inhoud die op onze site wordt weergegeven.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten;

zakelijke onderbreking;

verlies van verwachte besparingen;

verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

enige indirecte of gevolgschade.

Als u een consumentengebruiker bent:

Houd er rekening mee dat wij onze site uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in onze site niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig winstverlies, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, een apparaat of digitale inhoud van u beschadigt en dit wordt veroorzaakt doordat wij geen redelijke zorg en vaardigheid hebben gebruikt, zullen wij de schade herstellen of u een schadevergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct heeft gevolgd of niet over het minimale systeem beschikt. door ons geadviseerde eisen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid.

Het uploaden van inhoud naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden of contact kunt maken met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik.

U garandeert dat een dergelijke bijdrage aan deze normen voldoet, en u bent jegens ons aansprakelijk en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie.

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht om ons [en andere gebruikers van onze site] een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons in licentie geeft, worden beschreven in Rechten die u ons geeft om het materiaal dat u uploadt hieronder te gebruiken.

We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de door u op onze site geplaatste of geüploade inhoud een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy vormt.

We hebben het recht om elk bericht dat u op onze site plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik.

U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen van en het maken van back-ups van uw inhoud.

We slaan geen terroristische inhoud op.

Rechten die u ons geeft om het materiaal dat u uploadt te gebruiken

Wanneer u inhoud op onze site uploadt of plaatst, verleent u ons de rechten om die inhoud te gebruiken op een manier die wij nodig achten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren.

Wij kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij is van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma 's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Regels over het linken naar onze site

U mag naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link tot stand brengen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, terwijl deze niet bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet in een frame op een andere site worden geplaatst, noch mag u een link maken naar enig ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Als u wilt linken naar of gebruik wilt maken van de inhoud op onze site anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact met ons op via e-mail of bel onze klantenservice.

De wetten van welk land zijn van toepassing op eventuele geschillen?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan, onderworpen zijn aan het Engelse recht. U en wij zijn het er allebei over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben, behalve dat als u inwoner bent van Noord-Ierland, u ook een procedure in Noord-Ierland mag aanspannen, en als u inwoner bent van Schotland, u ook een procedure in Schotland kunt aanhangig maken. .

Als u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door het Engelse recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd

Het is u niet toegestaan onze geregistreerde handelsmerken te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij deze deel uitmaken van het materiaal dat u gebruikt, zoals toegestaan onder Hoe u materiaal op onze site hierboven kunt gebruiken.

 

Aanvaardbaar gebruik beleid

Wat staat er in deze voorwaarden?

Dit beleid voor acceptabel gebruik zet de inhoudsnormen uiteen die van toepassing zijn wanneer u inhoud naar onze site uploadt, contact maakt met andere gebruikers op onze site, naar onze site linkt of op een andere manier met onze site communiceert.

Verboden toepassingen

U mag onze site uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

Op welke manier dan ook die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.

Met als doel minderjarigen op enigerlei wijze schade toe te brengen of te proberen.

Het pesten, beledigen, intimideren of vernederen van wie dan ook.

Om materiaal te verzenden, willens en wetens te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan onze onderstaande inhoudsnormen.

Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) te verzenden of te laten verzenden.

Om willens en wetens gegevens te verzenden, materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, toetsaanslagloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -software nadelig te beïnvloeden hardware.

Je gaat er ook mee akkoord:

Geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze Gebruiksvoorwaarden voor de website.

Niet zonder toestemming toegang verkrijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren:

enig deel van onze site;

alle apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen;

alle software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of

apparatuur, netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze site aanbieden.

Wanneer we een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijke informatie verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden, of deze wordt gemodereerd en welke vorm van moderatie wordt gebruikt (inclusief of deze menselijk of technisch is).

We zullen ons best doen om eventuele risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij gebruik maken van een interactieve dienst die op onze site wordt aangeboden, en we zullen in elk geval beslissen of het gepast is om moderatie van de relevante dienst (inclusief het soort moderatie dat moet worden toegepast) in het licht van die risico's. We zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op, toezicht te houden op of te modereren welke interactieve dienst dan ook die we op onze site aanbieden, en we sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen. , of de dienst nu gemodereerd is of niet.

Het gebruik van al onze interactieve diensten is uitsluitend bedoeld voor volwassenen.

Als we een interactieve dienst modereren, bieden we u normaal gesproken de mogelijkheid om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem of probleem voordoen.

Inhoudelijke normen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (Bijdrage) en op alle interactieve diensten die daarmee verband houden.

De Inhoudsnormen moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van elke Bijdrage, maar ook op het geheel ervan.

Flavor Warehouse Limited zal naar eigen goeddunken bepalen of een bijdrage in strijd is met de inhoudsnormen.

Een bijdrage moet:

Wees nauwkeurig (waar feiten worden vermeld).

Wees oprecht gehouden (waar meningen worden vermeld).

Voldoe aan de wetgeving die van toepassing is in Engeland en Wales en in elk land van waaruit het bericht wordt verzonden.

Een bijdrage mag niet:

Wees lasterlijk tegenover wie dan ook.

Wees obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend.

Pesten, beledigen, intimideren of vernederen.

Promoot seksueel expliciet materiaal.

Voeg materiaal over seksueel misbruik van kinderen toe.

Geweld bevorderen.

Bevorder discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

Inbreuk maken op enig auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van een andere persoon.

Het is waarschijnlijk dat iemand iemand zal misleiden.

Een wettelijke plicht jegens een derde partij schenden, zoals een contractuele plicht of een vertrouwensplicht.

Promoot elke illegale activiteit.

Wees minachtend voor de rechtbank.

Bedreigend zijn, misbruik maken of inbreuk maken op een andere privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.

Het is waarschijnlijk dat u iemand anders lastigvalt, van streek maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of irriteert.

Zich voordoen als een persoon, of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of band met een persoon.

Wek de indruk dat de Bijdrage afkomstig is van Flavor Warehouse Limited, als dit niet het geval is.

Het bepleiten, promoten, aanzetten tot het plegen van onwettige of criminele handelingen, zoals (slechts bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik, of het helpen daarvan.

Een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of redelijke gronden hebt om aan te nemen, dat leden van het publiek aan wie de verklaring wordt of zal worden gepubliceerd, waarschijnlijk zullen begrijpen als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing voor de commissie, voorbereiding of aanzet tot terreurdaden.

Advertenties bevatten of diensten of weblinks naar andere sites promoten.

Schending van dit beleid

Wanneer we van mening zijn dat er sprake is van een schending van dit beleid voor acceptabel gebruik, kunnen we de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor acceptabel gebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden op grond waarvan u onze site mag gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.

Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van elke bijdrage die u naar onze site heeft geüpload.

Uitgifte van een waarschuwing aan u.

Juridische procedures tegen u voor terugbetaling van alle kosten op schadevergoedingsbasis (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de inbreuk.

Verdere juridische stappen tegen u.

Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsautoriteiten als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is of zoals vereist door de wet.

We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle acties die we ondernemen als reactie op schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De acties die we kunnen ondernemen zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

De wetten van welk land zijn van toepassing op eventuele geschillen?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat de voorwaarden van dit beleid, het onderwerp en de vorming ervan worden beheerst door het Engelse recht. U en wij zijn het er allebei over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben, behalve dat als u inwoner bent van Noord-Ierland, u ook een procedure in Noord-Ierland mag aanspannen, en als u inwoner bent van Schotland, u ook een procedure in Schotland kunt aanhangig maken. .

Als u een bedrijf bent, worden de voorwaarden van deze polis, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door het Engelse recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Deze voorwaarden

1.1 Wat deze voorwaarden dekken. Dit zijn de voorwaarden waarop wij producten aan u leveren. Ze zijn alleen van toepassing op consumentenverkopen.

1.2 Waarom je ze zou moeten lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. In deze voorwaarden leest u hoe wij u producten zullen leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

2. Informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen

2. 1 Hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar ons klantenserviceteam of door ons te schrijven op ons geregistreerde kantooradres hierboven of per e-mail op customerservice@fumotvapenederland.com .

2. 2 Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u bij uw bestelling aan ons heeft doorgegeven.

2. 3 Onder 'Schrijven' vallen ook e-mails. Wanneer we in deze voorwaarden de woorden ‘schrijven’ of ‘geschreven’ gebruiken, omvat dit ook e-mails.

3. Geschiktheid

3.1 Onze producten zijn alleen beschikbaar voor personen ouder dan 18 jaar. Door uw bestelling voor onze producten te plaatsen, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar.

3.2 Wij kunnen willekeurige verificatie uitvoeren om uw leeftijd te controleren, bijvoorbeeld door om identificatie te vragen, en in het geval dat wij vaststellen dat het u wettelijk niet is toegestaan om de producten te bestellen, of als u weigert een dergelijke verificatie te verstrekken, hebben wij het recht om beëindigen het contract zonder opzegtermijn.

4. Ons contract met u

4.1 Hoe wij uw bestelling accepteren. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats wanneer wij u een e-mail sturen om deze te accepteren, waarna er een contract tussen u en ons tot stand komt.

4.2 Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren. Indien wij uw bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en brengen wij u geen kosten in rekening voor het product. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen waar we redelijkerwijs niet op konden plannen, omdat we een fout in de prijs of beschrijving van het product hebben vastgesteld of omdat we een leveringstermijn niet kunnen halen. jij hebt opgegeven.

4.3 Uw bestelnummer. Wanneer wij uw bestelling accepteren, zullen wij een bestelnummer aan uw bestelling toekennen en u vertellen wat dit is. Het helpt ons als u ons het bestelnummer kunt doorgeven wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

5. Onze producten

5.1 Producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van de afbeeldingen.

5.2 Productverpakkingen kunnen variëren. De verpakking van het product kan afwijken van de afbeeldingen op onze website.

6. Uw rechten om wijzigingen aan te brengen

Als u een wijziging wilt aanbrengen aan het door u bestelde product, neem dan contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Als het mogelijk is, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, het tijdstip van levering of iets anders dat nodig zou zijn als gevolg van de door u gevraagde wijziging en u vragen om te bevestigen of u door wilt gaan met de wijziging. wijziging. Als wij de wijziging niet kunnen doorvoeren of als de gevolgen van het doorvoeren van de wijziging voor u onaanvaardbaar zijn, wilt u wellicht het contract beëindigen (zie clausule 9 - Uw rechten om het contract te beëindigen).

7. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen

7.1 Kleine wijzigingen aan de producten. Wij kunnen het product wijzigen:

7.1.1  om veranderingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven; En

7.1.2  om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een beveiligings- of veiligheidsrisico aan te pakken. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van het product.

7.2 Belangrijkere wijzigingen aan de producten en deze voorwaarden. Bovendien kunnen we, zoals we u hebben geïnformeerd in de beschrijving van het product op onze website, wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden of het product, maar als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en kunt u vervolgens contact met ons opnemen om het contract vóór de wijzigingen te beëindigen. worden van kracht en ontvang een terugbetaling voor alle producten waarvoor betaald maar niet ontvangen is.

8. Het leveren van de producten

8.1 Bezorgkosten. De bezorgkosten zijn zoals weergegeven op onze website.

8.2 Wanneer leveren wij de producten? Tijdens het bestelproces nemen we contact met u op met een geschatte leverdatum, die binnen 30 werkdagen na de dag waarop we uw bestelling accepteren (indien binnen het VK) zal zijn. Internationale levertijden variëren van land tot land

8.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle. Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en zullen we stappen ondernemen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken. Op voorwaarde dat we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico bestaat op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten waarvoor u hebt betaald maar die u niet hebt ontvangen.

8.4 Indien u niet thuis bent wanneer het product wordt bezorgd. Als er niemand op uw adres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen en de producten niet door uw brievenbus kunnen worden verzonden, laten wij een bericht achter met informatie over hoe u de bezorging kunt herschikken of hoe u de producten kunt ophalen bij een plaatselijk depot.

8.5 Als u de bezorging niet opnieuw regelt. Als u, na een mislukte bezorging bij u, de bezorging niet opnieuw regelt of de artikelen niet ophaalt bij een afleverdepot, nemen wij contact met u op voor verdere instructies en kunnen wij u opslagkosten en eventuele verdere bezorgkosten in rekening brengen. Als we, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn contact met u op te nemen of de levering of ophaling opnieuw te regelen, kunnen we het contract beëindigen en is clausule 11.2 van toepassing.

8.6 Uw wettelijke rechten als wij goederen te laat leveren. U heeft wettelijke rechten als wij goederen te laat leveren. Als we de leveringsdeadline voor goederen missen, kunt u de overeenkomst onmiddellijk als beëindigd beschouwen als een van de volgende situaties van toepassing is:

8.6.1  wij hebben geweigerd de goederen te leveren;

8.6.2  levering binnen de leveringstermijn was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

8.6.3  Voordat we uw bestelling accepteerden, vertelde u ons dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was.

8.7 Het stellen van een nieuwe termijn voor levering. Als u de overeenkomst niet onmiddellijk als beëindigd wilt beschouwen, of daartoe niet het recht hebt op grond van artikel 8.6, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en kunt u de overeenkomst behandelen als een einde als we de nieuwe deadline niet halen.

8.8 Beëindiging van de overeenkomst wegens niet tijdige levering. Als u ervoor kiest om het contract als beëindigd te beschouwen wegens te late levering op grond van clausule 5 of 6, kunt u uw bestelling voor elk van de goederen annuleren of de geleverde goederen weigeren. Als u wilt, kunt u de bestelling voor sommige van deze goederen (niet allemaal) weigeren of annuleren, tenzij het opsplitsen ervan de waarde ervan zou verminderen. Daarna zullen wij de bedragen die u aan ons heeft betaald voor de geannuleerde goederen en de levering ervan, terugbetalen. Als de goederen bij u zijn afgeleverd, moet u ze persoonlijk terugbrengen naar de plaats waar u ze hebt gekocht, of per post naar ons terugsturen. Wij vergoeden de kosten van verzending of ophalen.

8.9 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen. Een product dat goederen is, valt onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product leveren op het adres dat u ons hebt opgegeven.

8.10 Wanneer u goederen bezit. U bent eigenaar van een product dat goederen is zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.

8.11 Wat gebeurt er als u de vereiste informatie niet aan ons verstrekt. Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens van u nodig hebben zodat wij de producten aan u kunnen leveren, bijvoorbeeld naam, adres en bewijs van leeftijd. Indien dit het geval is, staat dit vermeld bij de omschrijving van de producten op onze website. Wij zullen contact met u opnemen om deze gegevens op te vragen. Als u ons deze informatie niet verstrekt binnen een redelijke termijn nadat wij erom hebben gevraagd, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, kunnen we het contract beëindigen (en is clausule 11.2 van toepassing) of een extra bedrag in rekening brengen van een redelijk bedrag. om ons te compenseren voor eventueel extra werk dat daardoor nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van enig onderdeel ervan als dit wordt veroorzaakt doordat u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij erom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben.

8.12 Redenen waarom wij de levering van producten aan u kunnen opschorten. Het kan zijn dat wij de levering van een product moeten opschorten als:

8.12.1 omgaan met technische problemen of kleine technische wijzigingen aanbrengen;

8.12.2 het product bijwerken om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven;

8.12.3 wijzigingen aanbrengen in het product zoals door u gevraagd of door ons aan u meegedeeld (zie artikel 7).

8.13 Uw rechten als wij de levering van producten opschorten. We nemen vooraf contact met u op om u te laten weten dat we de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem urgent is of een noodgeval is. Als wij het product binnen een bepaalde periode langer dan één maand moeten opschorten, passen wij de prijs aan, zodat u niet voor producten hoeft te betalen terwijl deze zijn opgeschort. U kunt contact met ons opnemen om de overeenkomst voor een product te beëindigen als wij het product opschorten, of u vertellen dat we het gaan opschorten, telkens voor een periode van meer dan twee maanden, en wij zullen de bedragen die u vooraf heeft betaald voor de aankoop terugbetalen. product voor de periode nadat u de overeenkomst heeft beëindigd.

8.14 Ontbrekende of beschadigde artikelen. Als een artikel beschadigd is of ontbreekt in uw bestelling, moet u ons klantenserviceteam binnen 24 uur na ontvangst van de goederen op de hoogte stellen, waarbij u de volledige details van de bestelling en de ontbrekende artikelen verstrekt. Claims die na deze periode worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Gooi geen producten weg voordat u het probleem heeft gemeld, aangezien we mogelijk batchnummers, fotografisch bewijsmateriaal en/of verzoek hebben om het beschadigde artikel naar ons terug te sturen. Na onderzoek zullen wij ontbrekende/beschadigde producten leveren of een terugbetaling uitvoeren voor de niet ontvangen artikelen. Als de goederen geacht worden beschadigd te zijn door verkeerd gebruik, accidentele schade of slijtage, zullen wij geen vervanging verstrekken of een krediet/terugbetaling innen en bent u aansprakelijk voor alle kosten die u maakt om de goederen naar ons terug te sturen.

9. Uw rechten om het contract te beëindigen

9.1 Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw contract met ons beëindigen. Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, zijn afhankelijk van wat u heeft gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren en wanneer u besluit het contract te beëindigen:

9.1.1  Als wat u hebt gekocht defect is of onjuist wordt beschreven, heeft u mogelijk het wettelijke recht om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen of om een deel of al uw geld terug te krijgen), zie clausule 12 en raadpleeg onze Garantieretouren Beleid

9.1.2  Als u de overeenkomst wilt beëindigen vanwege iets dat wij hebben gedaan of u hebben verteld dat wij gaan doen, raadpleeg dan artikel 9.2;

9.1.3   Als u zojuist van gedachten bent veranderd over het product, zie artikel 9.3. Mogelijk kunt u een terugbetaling krijgen als u zich binnen de bedenktijd bevindt, maar hierop kunnen inhoudingen worden toegepast en moet u de kosten voor het retourneren van eventuele goederen betalen;

9.1.4   In alle andere gevallen (als wij geen schuld hebben en er geen recht is om van gedachten te veranderen), zie artikel 9.4

9.2 Het beëindigen van de overeenkomst vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen. Als u een contract beëindigt om een reden uiteengezet in 9.2.1 tot 9.2.5 hieronder, eindigt het contract onmiddellijk en zullen wij u het volledige bedrag terugbetalen voor alle producten die niet zijn geleverd. De redenen zijn:

9.2.1  we u hebben geïnformeerd over een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie clausule 7.2);

9.2.2  we u hebben geïnformeerd over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld en u niet verder wilt gaan;

9.2.3  er bestaat een risico dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle;

9.2.4  wij de levering van de producten om technische redenen hebben opgeschort, of u meedelen dat wij deze om technische redenen gaan opschorten, telkens voor een periode van meer dan één week; of

9.2.5  u heeft het wettelijke recht om de overeenkomst te beëindigen vanwege iets dat wij verkeerd hebben gedaan (ook omdat wij te laat hebben geleverd (zie artikel 8.6).

9.3 Uitoefening van uw recht om van gedachten te veranderen (Consumer Contracts Regulations 2013). Voor de meeste online gekochte producten heeft u het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen.

9.3.1  U heeft niet het recht om van gedachten te veranderen met betrekking tot:

9.3.1.1 producten verzegeld voor gezondheidsbescherming of hygiënische doeleinden. Elektronische sigaretten, clearomizers, verstuivers (ook bekend als spoelen of koppen), peulen en tanks zijn producten op orale basis. Eenmaal geopend of gebruikt kunnen ze om hygiënische en veiligheidsredenen niet worden geretourneerd, tenzij ze defect zijn;

9.3.1.2 producten die bederfelijk zijn of anderszins snel kunnen bederven of verlopen. E-liquid wordt beschouwd als een bederfelijk product en kan niet worden geretourneerd, tenzij het defect is. In het geval dat wij u naar eigen goeddunken toestaan dit artikel te retourneren, kunnen wij uw terugbetaling verlagen om een eventuele waardevermindering van de producten weer te geven, afhankelijk van hun staat en op basis van uw omgang ermee;

9.3.1.3 producten die na levering onlosmakelijk met andere artikelen vermengd raken.

9.3.2  Wanneer u uw rechten uit hoofde van deze clausule uitoefent, moet u dat doen

9.3.2.1 breng ons op de hoogte van uw voornemen om te annuleren door contact op te nemen met ons klantenserviceteam op customerservice@fumotvapenederland.com . In sommige gevallen krijgt u een Returns Merchandise Authorization (RMA)-nummer dat bij de geretourneerde artikelen moet worden gevoegd. Eventuele ongevraagde of ongeoorloofde retourzendingen kunnen worden verwijderd zonder dat wij verder aansprakelijk zijn voor terugbetaling.

9.3.2.2 alle goederen veilig retourneren op eigen kosten (tenzij de producten defect zijn), ongeopend en ongebruikt in de originele verpakking om alle goederen op eigen kosten veilig te retourneren (tenzij de producten defect zijn), ongeopend en ongebruikt in de originele verpakking om het retouradres op te geven (neem contact met ons op).

9.3.2.3 Voeg alle documentatie, volledige naam, ordernummer en reden van retournering toe, inclusief RMA indien van toepassing.

9.3.2.4 Retourzendingen verzenden via een aangetekende bezorgmethode, volledig verzekerd voor de volledige waarde van de goederen, waarbij wordt verzekerd dat het juiste portobedrag wordt betaald. U bent verplicht om op redelijke wijze zorg te dragen voor goederen zolang u deze in uw bezit heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor artikelen die tijdens de post verloren gaan.

9.3.2.5 ervoor zorgen dat alle retourzendingen door ons worden ontvangen binnen 10 werkdagen nadat u contact heeft opgenomen met ons klantenserviceteam. Als een artikel niet binnen deze termijn wordt geretourneerd, kunnen we het mogelijk niet accepteren.

9.3.2.6 Het kan maximaal 5 werkdagen duren voordat de artikelen worden gecontroleerd en de vervangende artikelen worden verzonden of het tegoed/de terugbetaling wordt verleend.

9.4 Het contract beëindigen als wij geen schuld hebben en er geen recht is om van gedachten te veranderen. Als wij geen schuld hebben en u niet het recht hebt om van gedachten te veranderen (zie artikel 9.1), kunt u de overeenkomst mogelijk nog beëindigen voordat deze is voltooid, maar moet u ons mogelijk een schadevergoeding betalen. Als u een contract wilt beëindigen voordat we artikelen naar u hebben verzonden, neem dan contact op met ons klantenserviceteam via customerservice@fumotvapenederland.com . Als we de overeenkomst kunnen beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen voor niet geleverde producten terugbetalen, maar we kunnen van die terugbetaling een redelijke vergoeding voor de nettokosten in mindering brengen (of, als u geen voorschot heeft betaald, u een redelijke vergoeding in rekening brengen). oplopen als gevolg van het beëindigen van het contract.

10. Hoe u het contract met ons kunt beëindigen (ook als u van gedachten bent veranderd)

10.1 Vertel ons dat u het contract wilt beëindigen. Als u het contract met ons wilt beëindigen, kunt u ons dit op een van de volgende manieren laten weten:

10.1.1 Telefoon of e-mail. Bel de klantenservice op het opgegeven nummer of e-mail ons op customerservice@fumotvapenederland.com . Vermeld uw naam, huisadres, details van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres.

10.1.2 Online. Vul het formulier in op onze website.

10.1.3 Per post. Druk het onlineformulier af en stuur het naar ons op het adres dat op het formulier vermeld staat. Of schrijf ons eenvoudigweg op het adres van de statutaire zetel, inclusief details over wat u hebt gekocht, wanneer u het hebt besteld of ontvangen en uw naam en adres.

10.2 Retourneren van producten na beëindiging van de overeenkomst. Als u de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt nadat producten naar u zijn verzonden of u deze heeft ontvangen, moet u deze aan ons retourneren. U moet ze naar ons terugsturen op het adres van de statutaire zetel of (als ze niet geschikt zijn om te posten) ons toestaan ze bij u op te halen. U moet de instructies van onze klantenservice volgen voor het retourneren van producten. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, moet u voldoen aan artikel 9.3.

10.3 Wanneer wij de kosten van retournering vergoeden. Wij betalen de retourkosten alleen als een artikel beschadigd is, op grond van clausule 9.1.1 en in sommige omstandigheden op grond van clausule 9.1.2:

10.4 Wat wij in rekening brengen voor incasso. Als u verantwoordelijk bent voor de kosten van het retourneren en wij het product bij u ophalen, brengen wij de directe kosten voor het ophalen aan ons in rekening.

10.5 Hoe wij u terugbetalen. Wij betalen u de prijs terug die u voor de producten heeft betaald, via de betaalmethode die u heeft gebruikt. Het is echter mogelijk dat wij inhoudingen op de prijs doen, zoals hieronder beschreven.

10.6 Inhoudingen op restituties als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen: kunnen wij uw terugbetaling van de prijs (exclusief leveringskosten) verlagen om een eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt doordat u ze hebt behandeld op een manier die niet zou toegestaan in een winkel. Als wij u de betaalde prijs terugbetalen voordat wij de goederen hebben kunnen inspecteren en later ontdekken dat u er op onaanvaardbare wijze mee bent omgegaan, moet u ons een passend bedrag betalen.

10.7 Wanneer uw terugbetaling plaatsvindt. Wij zullen eventuele aan u verschuldigde terugbetalingen zo snel mogelijk uitvoeren. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, vindt uw terugbetaling plaats binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij het product van u hebben teruggekregen, of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs levert dat u het product heeft verzonden. het product naar ons terug. Voor informatie over hoe u een product naar ons kunt retourneren, zie artikel 9.2.

11. Onze rechten om het contract te beëindigen

11.1 Wij kunnen het contract beëindigen als u het verbreekt. Wij kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door u schriftelijk te schrijven als:

11.1.1 u doet geen enkele betaling aan ons wanneer deze verschuldigd is en u doet nog steeds geen betaling binnen 14 dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat de betaling verschuldigd is;

11.1.2 u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij daarom hebben gevraagd, informatie verstrekt die nodig is om de producten te kunnen leveren, bijvoorbeeld een bewijs van leeftijd;

11.1.3 u geeft ons niet binnen een redelijke termijn toestemming om de producten bij u af te leveren of bij ons op te halen;

11.2 U moet ons compenseren als u de overeenkomst verbreekt. Als we het contract beëindigen in de situaties uiteengezet in artikel 11.1, zullen we al het geld dat u vooraf hebt betaald voor producten die we niet hebben geleverd, terugbetalen, maar we kunnen u een redelijke vergoeding aftrekken of u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de nettokosten die we zullen maken als gevolg van uw het contract verbreken

11.3 Wij mogen het product terugtrekken. Mogelijk schrijven wij u om u te laten weten dat wij de levering van het product gaan stopzetten. Wij laten u vooraf weten dat wij de levering van het product stopzetten en betalen de bedragen die u vooraf heeft betaald voor producten die niet worden geleverd, terug.

12. Als er een probleem is met het product

12.1 Hoe kunt u ons op de hoogte stellen van problemen? Heeft u vragen of klachten over het product, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons klantenserviceteam bellen op het hierboven vermelde nummer of ons schrijven op ons e-mailadres of geregistreerde kantooradres.

12.2 Samenvatting van uw wettelijke rechten. Wij leveren producten die in overeenstemming zijn met dit contract. Raadpleeg ons gedetailleerde garantie-retourbeleid voor meer informatie

12.3 Uw verplichting om afgewezen producten te retourneren. Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om producten te weigeren, moet u ze persoonlijk terugbrengen naar de plaats waar u ze hebt gekocht, naar ons terugsturen of (als ze niet geschikt zijn om per post te versturen) ons toestaan ze bij u op te halen. Wij vergoeden de kosten van verzending of afhaallabel of om de afhaling te regelen.

13. Prijs en betaling

13.1 Waar kunt u de prijs voor het product vinden. De prijs van het product (inclusief BTW) is de prijs die op de bestelpagina's is aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Wij besteden alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is. Zie echter clausule 13.3 voor wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.

13.2 Wijzigingen in het BTW-tarief zullen wij doorberekenen. Als het BTW-tarief verandert tussen uw besteldatum en de datum waarop wij het product leveren, passen wij het BTW-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig heeft betaald voordat de wijziging in het BTW-tarief van kracht wordt.

13.3 Wat gebeurt er als we de prijs verkeerd hebben. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die we verkopen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren we de prijzen voordat we uw bestelling accepteren, zodat we, als de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan de door ons aangegeven prijs op uw besteldatum, het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is vermeld, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat we uw bestelling accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijs had kunnen worden onderkend, kunnen wij de overeenkomst beëindigen, u alle door u betaalde bedragen terugbetalen en de teruggave eisen van alle aan ons geleverde goederen. Jij.

13.4 Wanneer u moet betalen en hoe u moet betalen. Wij accepteren betalingen met alle gangbare creditcards en betaalkaarten. Wanneer u moet betalen, hangt af van welk product u koopt, maar meestal moet u voor de producten betalen wanneer u de bestelling plaatst.

13.5 Als u te laat betaalt, kunnen wij rente in rekening brengen. Als u ons op de vervaldatum geen betaling heeft gedaan, kunnen wij u van tijd tot tijd rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag, tegen een tarief van 4% per jaar boven de basisleningsrente van Barclays Bank Plc. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel vóór als na het vonnis. Bij het achterstallige bedrag moet u rente aan ons betalen.

14. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

14.1 Wij zijn jegens u verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van het verbreken van dit contract of het onvermogen om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat dit zal gebeuren of als zowel wij als u op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, wisten dat dit zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u dit tijdens het verkoopproces met ons hebt besproken.

14.2 Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; wegens schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten; en voor producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987

14.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Wij leveren de producten uitsluitend voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden gebruikt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, en worden afwijkende voorwaarden geacht te gelden als op jou van toepassing zijn.

15. Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons privacybeleid

16. Andere belangrijke termen

16.1 Wij mogen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie . Wij nemen contact met u op om u te laten weten of wij dit van plan zijn. Als u niet tevreden bent met de overdracht, kunt u binnen 7 dagen nadat wij u hierover hebben geïnformeerd contact met ons opnemen om het contract te beëindigen. Wij zullen u alle vooruitbetalingen voor niet geleverde producten terugbetalen.

16.2 Om uw rechten aan iemand anders over te dragen, heeft u onze toestemming nodig. U mag uw rechten of uw verplichtingen uit deze voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij hier schriftelijk mee akkoord gaan.

16.3 Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract (behalve iemand aan wie u uw garantie doorgeeft). Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen.

16.4 Als een rechtbank een deel van dit contract onwettig acht, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

16.5 Zelfs als we de uitvoering van dit contract uitstellen, kunnen we het later nog steeds afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u alles doet wat u op grond van deze voorwaarden moet doen, of als we wachten met het ondernemen van stappen tegen u met betrekking tot het verbreken van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het belet ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen maar wij blijven de producten leveren, kunnen wij alsnog van u verlangen dat u de betaling op een later tijdstip doet.

16.6 Welke wetten zijn van toepassing op deze overeenkomst en waar u een gerechtelijke procedure kunt aanspannen. Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u kunt met betrekking tot de producten een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u met betrekking tot de producten een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Schotse of Engelse rechtbank. Als u in Noord-Ierland woont, kunt u met betrekking tot de producten een gerechtelijke procedure aanhangig maken bij de Noord-Ierse of Engelse rechtbank.

17. CLP-voorschriften

17,1 3 mg, 6 mg, 12 mg 10 mg; Dit product bevat nicotine, een zeer verslavende stof. Niet te koop aan personen onder de 18 jaar. Waarschuwing: Bevat nicotine (EG 828-493-5). Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikking. Na het hanteren de handen grondig wassen. Bij inslikken: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts/arts raadplegen. Bij contact met de huid: Wassen met veel zeepsop. Bij contact met de ogen: Uitspoelen met veel schoon water. Buiten bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale regelgeving. vooraf gemaakt voor producten die niet zijn meegeleverd.

17,2 18 mg en 20 mg; Dit product bevat nicotine, een zeer verslavende stof. Niet te koop aan personen onder de 18 jaar. Gevaar: Bevat nicotine (EG 828-493-5). Giftig bij contact met de huid. Giftig bij inslikken. Na het hanteren de handen grondig wassen. Bij inslikken: Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts/arts raadplegen. Bij contact met de huid: Wassen met veel zeepsop. Bij contact met de ogen: Uitspoelen met veel schoon water. Buiten bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de regionale regelgeving.

18. Promoties en kortingen

18.1 Kortingen en aanbiedingen. Alle producten met korting zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we hebben het recht om aanbiedingen en kortingen naar goeddunken van de promotor in te trekken of te wijzigen. Kortingspercentages worden voor ontwerpdoeleinden afgerond op de dichtstbijzijnde decimaal. De niet-afgeronde waarden worden bij het afrekenen op uw bestelling toegepast.

18.2 Aanbiedingen van bundeldeals. Vanaf de aankoop van de bundeldeal heb je 90 dagen de tijd om je defecte apparaat te retourneren. Defecte apparaten kunnen alleen worden geruild, er vindt geen restitutie plaats omdat het een gratis artikel is. Als uw apparaat na 90 dagen defect raakt, moet u contact opnemen met de fabrikant.

18.3 Socialemediawedstrijd(en). Alle deelnemers moeten 18+ zijn en aan de wedstrijdvereisten hebben voldaan, inclusief het liken of volgen van de pagina. De winnaars worden willekeurig gekozen. Kleurvarianten voor producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Als de winnaar niet binnen 24 uur reageert, komt hij niet meer in aanmerking voor de prijs en wordt er willekeurig een nieuwe winnaar gekozen. Alle winnaars van de wedstrijd moeten een fumotvapenederland.com -account hebben aangemaakt op de website om hun prijs te ontvangen. Alle wedstrijden kunnen naar goeddunken van de promotor worden gewijzigd of ingetrokken.

Copyright © 2024 Fumotvapenederland.